Persbericht (english version below)


Feys spreekt met veel trots over zijn club : “Het was een onvergetelijke reis en ik ben dankbaar voor alle mooie momenten en successen die we samen hebben gedeeld. Ik heb zoveel geleerd van mijn spelers, medecoaches, medische staff, de vrijwilligers en de bestuursleden. Het is een privilege geweest om te mogen samenwerken met mensen met een exemplarisch moreel karakter. Heel wat onder hen zullen mijn beste vrienden blijven en ik zal hen allen blijven aanmoedigen in hun toekomstige ondernemingen.”

Het absolute hoogtepunt de voorbije jaren was de promotie naar eerste divisie in hetzelfde jaar nota bene dat de Rhinos hun eigen clubhuis bouwden. “Dat zo een jonge club dergelijke resultaten kon leveren is onvoorstelbaar sterk. Na slechts 15 jaar bestaan, deel kunnen uitmaken van de absolute top in België, dat is er weinigen gegeven. De keerzijde is dat we snel zijn gegroeid met een te fragiele basis. De coronacrisis heeft dit blootgelegd en nog versneld. Daar dragen we op dit moment de gevolgen van.” Analyseert Feys.

Toch wordt er op dit moment hard gewerkt aan een mooie toekomst. “We slagen erin om de aantallen bij de jeugd te doen toenemen en hen in hogere divisies te laten spelen. De toekomst ziet er positief uit, met veel dank aan onze steeds sterker wordende coaches en de toewijding van ouders, vrijwilligers en spelers en het vertrouwen dat we steeds opnieuw krijgen van de sponsors.”

Hoewel Feys nog niet weet welke uitdaging hij nu zal aangaan, benadrukt hij dat hij zich blijft concentreren op groei en ontwikkeling in het rugby. "Ik ben enthousiast om te zien wat de toekomst voor mij brengt en ik kijk ernaar uit om mijn ervaringen en kennis verder uit te breiden. Rugby is een te belangrijk onderdeel van mijn leven om zomaar los te laten en zowel in België maar ook daarbuiten zijn er schitterende verhalen te schrijven.”

Voorzitter Bruno Cruyt staat erop Feys te bedanken voor de intense samenwerking de voorbije jaren : “Pieter maakte als sportief verantwoordelijke de successen mee, maar heeft ons ook door moeilijke wateren geleid. Hij heeft met zijn visie over hoe een sportclub inclusief moet zijn en tegelijkertijd ook sportief kan excelleren, mee de basis gelegd van het beleid voor de komende jaren. Het model dat hij hiervoor uittekende ondersteunt nu zowel onze jeugd- als volwassenenwerking. Het is ook dankzij zijn expertise en menselijke aanpak, dat ons herenteam na 3 zeer moeilijke jaren, opnieuw wat grond onder de voeten vindt. Het trio Feys – Bauters – De Huysser bleek een uitstekende formule voor de spelers. Pieter zijn bijdrage aan de club was van onschatbare waarde, ik wens hem persoonlijk veel succes, en we hopen hem allemaal snel terug te zien.”

Samen met Feys nemen ook assistent-coaches Martijn Bauters en Baptiste De Huysser afscheid van hun functie als coach. Beiden blijven wel nog actief in de club. Bauters neemt de rol over van sportief directeur en De Huysser zal beschikbaar blijven als technisch adviseur.

Feys zal nog tot eind dit seizoen aanblijven als hoofdtrainer en zal in tussentijd de zoektocht naar opvolging mee ondersteunen. Interesse ? Meld je bij pieter.feys@rugby-oudenaarde.be of bij martijn.bauters@rugby-oudenaarde.be !


(foto Alain Vanden Bossche)


Press Release


Pieter Feys bids farewell to Rhinos Rugby Oudenaarde

The Rhinos say goodbye to their valued coach and director of rugby, Pieter Feys (35). After nearly 20 years of passion and dedication to the sport, the club, and the players, he has decided to take the next step in his rugby career.

Feys speaks with great pride about his club : "It has been an unforgettable journey and I am grateful for all the beautiful moments and successes we have shared together. I have learned so much from my players, fellow coaches, medical staff, volunteers, and board members. It has been a privilege to work with people of exemplary moral character. Many of them will remain my closest friends and I will continue to encourage them all in their future endeavours."

The absolute highlight in recent years was the promotion to first division in the same year that the Rhinos built their own clubhouse. "That such a young club could achieve such ambitious results is an incredible feat. To be part of the absolute top in Belgium after only 15 years of existence is a rare accomplishment. The downside is that we have grown quickly with a too fragile basis. The corona crisis has exposed this and accelerated it even more. The consequences of which, we are currently dealing with." Feys analyzes.

However, there is great work being done towards a bright future. "We are increasing the numbers of youth players and are succeeding in getting them to play in higher divisions. The future looks positive, thanks to our increasingly strong coaches, the dedication of parents, volunteers, and players, and the trust we continue to receive from our sponsors."

Although Feys doesn’t yet know what challenge he will take on next, he emphasizes that he will continue to focus on growth and development in rugby. "I am excited to see what the future holds for me and I look forward to further expanding my experience and knowledge. Rugby is too important a part of my life to let go of, and there are wonderful stories to be written both in Belgium and abroad."

Chairman Bruno Cruyt insists on thanking Feys for the intense collaboration of the past years : "As sports manager, Pieter experienced the successes, but also led us through difficult times. With his vision of how a sports club should be inclusive and can still excel athletically, he helped lay the foundation for policies in the coming years. The model he developed supports both our youth and adult operations. It is also thanks to his and his assistant coaches’ expertise and human approach that our men’s team, after three very difficult years, is finding some solid ground again. The trio Feys – Bauters – De Huysser proved to be an excellent formula for the players. Pieter’s contribution to the club was of inestimable value. I personally wish him all the best and we all hope to see him back soon."

Assistant coaches Martijn Bauters and Baptiste De Huysser also say goodbye to their coaching positions. Both will remain active in the club. Bauters will take on the role of director of rugby and De Huysser will remain available as a technical advisor.

Feys will remain head coach until the end of this season and will help in the search for his successor in the meantime. Interested ? Contact pieter.feys@rugby-oudenaarde.be or martijn.bauters@rugby-oudenaarde.be !